Summit Health & Business overgenomen door Perspectief

Summit Health & Business is per 1 januari 2020 overgenomen door Perspectief. Perspectief wil haar positie in Zuid-Holland verstevigen. Summit Health & Business krijgt de mogelijkheid verder te professionaliseren en zich beter voor te bereiden op de toekomst. Perspectief is een landelijk opererende specialist op het gebied van arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.

Directeuren Ellen Nass en Theo Nass zijn blij met de overname door Perspectief. Theo: “Het belang van onze klanten staat natuurlijk voorop. Daar hebben wij bij de gesprekken dan ook goed op gelet. Perspectief kwam direct over als een integere en betrouwbare partij. We zijn blij dat we onze klanten vanaf nu een nog completere dienstverlening kunnen bieden. Perspectief beschikt namelijk over veel extra deskundigheid, heeft een eigen verzuimsysteem ontwikkeld en biedt een landelijke dekking. Dat is prettig voor Westlandse  bedrijven met meerdere locaties in Nederland. Dat biedt onze klanten de mogelijkheid tot nog meer maatwerk met korte communicatielijnen en vaste aanspreekpunten.”

Onze medewerkers krijgen de ruimte om zich verder te ontwikkelen

Naast de continuïteit van onze dienstverlening hielden we bij de gesprekken zeker rekening met ons eigen personeel. Theo: “Ook hen willen we een goede toekomst bieden. Maar ook voor ons eigen personeel biedt deze overname veel kansen. Zo is het plezierig werken bij Perspectief. Medewerkers krijgen echt de ruimte om zich te ontwikkelen. Kortom, ze komen in een warm bad terecht. Voor ons heel belangrijk.”

De visies van Perspectief en Summit Health & Business sluiten goed op elkaar aan

Ook Wim Wijnholds, directeur van Perspectief, is blij met de overname. “Tijdens mijn eerste gesprek met de directeuren Ellen Nass en Theo Nass was er meteen een klik. Zo geeft Summit Health & Business in hun visie aan: “Boven herstelbehandeling geeft Summit Health & Business de voorkeur aan maatregelen die verzuim voorkomen. Een werknemer zal zich niet snel ziek melden als de gezondheid deskundig begeleid en gestimuleerd wordt.” Onze visies sluiten dan ook goed op elkaar aan. Met als gevolg dat we nu onze krachten bundelen. Een mooie kans voor beide partijen.”

Summit Health & Business gaat in eerste instantie verder als zelfstandig bedrijf

Bij de onderhandelingen is de afspraak gemaakt dat wij in eerste instantie onder onze eigen naam blijven werken. Voor onze klanten verandert in principe dan ook niets. Zo behouden ze hun contactpersoon en de werkwijze blijft hetzelfde. Wim: “Uiteraard delen we al wel onze kennis en kunde en starten we op de achtergrond met de integratie.”

Benieuwd naar meer informatie over Perspectief?

Bekijk dan hun website.

 

 

 

Ruud van de Laar – Arbeidshygiënist

De arbeidshygiënist is een van de vier kerndeskundigen binnen de Arbowet. Arbeidshygiëne is de zorg voor een gezonde werkomgeving; het voorkomen van gezondheidseffecten op de (midden)lange duur. Acute gezondheidseffecten vallen onder “veiligheid”.

De arbeidshygiënist als specialist
De arbeidshygiënist helpt bedrijven gezondheidsschade voor werknemers te voorkomen. In het kader hiervan beoordeelt hij werkplekken en maakt hij de situatie objectief door:

 • Waar te nemen;
 • Te meten;
 • Te toetsen aan wet, normen, richtlijnen en grenswaarden.

Op basis van de meting en toetsing, objectiveert hij klachten van het personeel en geeft hij uitleg en voorlichting.

Risico-inventarisatie en -evaluatie
Ook voert de arbeidshygiënist verdiepingsonderzoeken uit in het kader van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Deze onderzoeken gaan in op:

 • Gevaarlijke stoffen
 • Biologische agentia
 • Klimaat (comfort, hitte, koude)
 • Fysieke belasting
 • Lawaai
 • Straling
 • Mechanische trillingen
 • Licht en verlichting

Duurzame inzetbaarheid verbeteren
Bedrijven schakelen een arbeidshygiënist in om een werksituatie te beoordelen. In samenspraak met de werkgever zoekt de arbeidshygiënist naar oplossingen voor de gevonden arbeidsrisico’s. De werkgever kan de risico’s aanpakken en zo de duurzame inzetbaarheid van zijn mensen verbeteren.

De arbeidshygiënist geeft bedrijven daarnaast voorlichting over onder andere persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), schadelijk geluid en werken in de hitte. Hij kan werkgevers bovendien begeleiden bij het actualiseren en implementeren van de RI&E.

Onderzoek en advies
De arbeidshygiënist geeft op basis van onderzoek advies. Denk hierbij onder meer aan:

 • Het meten en beoordelen van risico’s van gevaarlijke stoffen en het adviseren over het omgaan met gevaarlijke stoffen;
 • Het ondersteunen van bedrijven bij mogelijke asbestblootstelling;
 • Onderzoek naar klachten over het binnenklimaat, het klimaatsysteem en de luchtkwaliteit en advies over de verbetering van de luchtkwaliteit en of het klimaat;
 • Advies over verbouw en nieuwbouw.

De voordelen van het werken met een arbeidshygiënist
Na het onderzoek en eventuele aanpassingen aan uw situatie, kunt u uw medewerkers in een gezonde werkomgeving hun werk laten doen.

De arbeidshygiënist:

 • Houdt zich bezig met gezondheidsbedreigende factoren in de werkomgeving;
 • Helpt u in kaart te brengen of medewerkers gezondheidsrisico’s lopen door hun werkomstandigheden en adviseert hoe de werkzaamheden in een gezonde omgeving kunnen worden uitgevoerd;
 • Kan door middel van voorlichting uw medewerkers bewust maken van de mogelijke werkgerelateerde risico’s en adviseren over de juiste (persoonlijke) beheersmaatregelen (bijvoorbeeld de noodzaak om gehoorbescherming te gebruiken);
 • Werkt nauw samen met de andere consultants van Arbode, zoals de ergonoom, hogere veiligheidskundige, arbeidsdeskundige en arbeids- en organisatiedeskundige, en koppelt onderzoeken terug aan de betrokken bedrijfsarts en re-integratie- en preventieadviseur, waardoor u op alle vlakken wordt ondersteund;
 • Helpt preventief, voorkomt verzuim en het optreden van beroepsziekten!

Wilt u weten wat Ruud voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met ons op! Telefoonnummer: 0174 – 540 387

Ruud van de Laar

Priscilla de Visser – Arbeids & Organisatiedeskundige

Priscilla de Visser is werkzaam als arbeid- & organisatiedeskundige, wat inhoudt dat ze zich bezig houdt met allerlei onderwerpen op het gebied van mens, arbeid en organisatie, denk bijvoorbeeld aan werkplezier, verzuim, psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk, inzetbaarheid etc.

Ze heeft een ruimte ervaring als adviseur, trainer en leidinggevende, bij allerlei soorten bedrijven en organisaties. Graag denkt ze mee om medewerkers prettig te laten (samen)werken, zodat medewerkers hun kwaliteiten optimaal benutten, goed samenwerken en daarmee goede resultaten halen voor de organisatie.

Wilt u weten wat Priscilla voor uw organisatie kan betekenen?
Neem dan contact met ons op! Telefoonnummer: 0174 – 540 387.

Werkgeversbijeenkomst 2019

Vorige week donderdag hield Summit health & Business haar jaarlijkse werkgeversbijeenkomst. Bij Tomatoworld in Honselersdijk werden ondernemers en HRM-medewerkers op interactieve wijze geïnformeerd over een gezond personeelsbeleid. Dit keer ging het over het meten van werkdruk en -stress.

In Het Hele Westland van 2 oktober staat een mooi artikel over onze bijeenkomst.

Privacywijzer zieke werknemer

Dit mag je wel en niet vragen

We horen nog regelmatig dat werkgevers moeite hebben met wat ze nu wel en niet mogen vragen wanneer een werknemer zich ziek meldt. Hierbij een beknopt overzicht als reminder.
Wellicht handig om deze informatie bij de hand te houden voor naast de telefoon en om door te sturen naar uw zieke werknemer indien nodig.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
De AVG  is er heel duidelijk over: persoonsgegevens moeten worden beschermd en voor gegevens over gezondheid gelden zelfs nog strengere regels. Deze vallen namelijk onder het verwerken van ‘Bijzondere persoonsgegevens’. Dus zorg ervoor dat je als werkgever of als HRM adviseur goed weet wat je wel en niet mag vragen en vastleggen bij een ziekmelding.
Als werkgever mag je bij een ziekmelding maar een beperkt aantal type vragen stellen. Vragen die voor jou van belang zijn voor het plannen van werkzaamheden, vragen over de verblijfplaats en ook mag de vraag worden gesteld of het verzuim het gevolg is van een verkeers- of bedrijfsongeval.

Dit mag je wel vragen:
– De verblijfplaats en het telefoonnummer waar de werknemer te bereiken is.
– De te verwachten periode van afwezigheid, deze informatie heb je nodig voor de planning of om te kunnen beoordelen of er een vervanger moet worden geregeld.
– Of er lopende werkafspraken en/of werkzaamheden zijn die eventueel moeten worden overgenomen.
– Of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval.
– Of er sprake is van een (verkeers)ongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is.

Dit mag je niet vragen:
– De reden van de ziekmelding.
– De aard van ziekte, geestelijk of lichamelijk.
– Of er afspraken zijn gemaakt met huisartsen, therapeuten of andere specialisten naar privésituaties zoals relatieproblemen, problemen uit het verleden, scheiding,  e.d.
– Wat kun je nog wel?
– Wanneer een medewerker bovenstaande informatie toch deelt, mag dit niet door de werkgever of leidinggevende worden geregistreerd.

Heeft u nog vragen, bel of mail ons gerust.  Summit Health & Business helpt u graag met deskundig advies.

info@summithealthbusiness.nl – telefoon: 0174 – 540 387
www.summithealthbusiness.nl

Specifieke- en verplichte keuringen

Beperk risico’s voor de beroepsgroep!

Je zult voor je werk maar regelmatig moeten duiken, in turbines schoonmaken, asbest verwijderen, van grote hoogte containers verplaatsen of heel de dag in een vrachtwagen op pad zijn. Dat vraagt veel van je lichaam en moet ook veilig gebeuren!
Naast een preventief medisch onderzoek, biedt Summit Health & Business ook specifieke keuringen. Met een specifiek medische keuring voldoet u niet alleen aan de wettelijke eisen, maar houdt u ook uw medewerkers gezond en fit. Zo waarborgt u de gezondheid en veiligheid op de werkplek. Vandaag, maar ook in de toekomst. En zowel fysiek als mentaal.

Er zijn sectoren waar specifieke periodieke bedrijfskeuringen zijn opgenomen in de CAO. Voor bepaalde beroepsgroepen zijn ze zelfs verplicht, zoals voor piloten, offshore medewerkers, chauffeurs en asbest- en bodemsaneerders. Specifieke eisen die voor dergelijke beroepsgroepen gelden, staan in de keuringsprotocollen.
Onze bedrijfsartsen zijn bevoegd om deze keuringen uit te voeren. Voorbeelden van specifieke bedrijfskeuringen zijn:

• Bodemsaneringskeuring
Wanneer een werknemer tijdens het werk in aanraking komt met verontreinigde grond kan dit risico’s met zich mee brengen. Elke werknemer die werkt in een omgeving met verontreinigde grond heeft daarom recht op een bodemsaneringskeuring.

• Asbestkeuring
Voor werknemers die in hun werk mogelijk worden blootgesteld aan asbest, is vanuit de Arbowet een asbestkeuring verplicht. Blootstelling aan asbest kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen, waarvan de meeste zich pas jaren later openbaren

• Bestrijdingsmiddelenkeuring
Het werken met bestrijdingsmiddelen in de tuinbouw brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Om te kijken wat dit voor gevolgen heeft voor de gezondheid van uw werknemers is er de bestrijdingsmiddelenkeuring. Volgens de Arbowet heeft elke werknemer die regelmatig werkt met gewasbeschermingsmiddelen recht op een preventief medisch onderzoek.

• Chauffeurskeuringen
Sinds 2005 moet iedereen die in het bezit is van een groot rijbewijs (C en/of D) bij vernieuwing een medische keuring ondergaan bij een gecertificeerde arbodienst om te zorgen dat weggebruikers veilig en verantwoord aan het verkeer deel kunnen blijven nemen.

• Hoortesten
Het gehoor van uw werknemers wordt bijna dagelijks belast met geluidsniveaus boven de 80 decibel, denk daarbij bijvoorbeeld aan werken in productiehallen, werkplaatsen en werken langs de weg. Wanneer het gehoor regelmatig overbelast wordt, bestaat de kans om lawaaidoof te worden. Daarom is het de plicht van u als werkgever om een gehoortest aan uw medewerkers aan te bieden.

Lees meer informatie over onze keuringen op onze website. De link naar de keuringen is:

Specifieke keuringen

Heeft u nog vragen over de specifieke keuringen? Summit Health & Business helpt u graag met deskundig advies en de organisatie van de implementatie van keuringen. Bel of mail ons gerust!

Info@summithealthbusiness.nl – Tel: 0174 – 540 387 –  www.summithealthbusiness.nl

Save the date!

 

Onze jaarlijkse werkgeversbijeenkomst staat gepland op donderdag 26 september 2019.
Hou deze middag dus alvast vrij in uw agenda!

Werkdruk, aangepraat of werkelijkheid?
In de vorige bijeenkomst heeft Miranda van der Ende uitleg gegeven over de training “Van werkdruk naar werkgeluk” . Deze training richt zich vooral op de belevenis/ervaring van de medewerker. Maar hoe kun je de daadwerkelijk werkdruk binnen je eigen organisatie meten? En wat kun je vervolgens met deze informatie? Arbeid- & Organisatie deskundige Priscilla de Visser verteld hier meer over.

Hoe betrekt u uw werknemer nog meer bij zijn eigen re-integratieproces?
Achter de schermen van VerzuimSignaal wordt hard gewerkt aan een werknemersportaal welke digitale ondersteuning zal bieden op onderstaande punten:
• De belangrijkste schakel in de keten, de werknemer zelf, centraal te stellen
• De werknemer optimaal te betrekken bij belangrijke informatie over zijn of haar verzuim
• Om notities en gespreksverslagen van medisch specialisten en andere betrokkene gelijktijdig en op een veilige manier te delen met de werknemer
• Versturen reminder, dus nooit meer een afspraak bij de bedrijfsarts missen
Kortom genoeg stof voor een inspirerende middag!

Gratis ontwikkeladvies in 2019

Gezond en duurzaam blijven werken!

In 2019 kunnen werkende vijfenveertigplusser een gratis Ontwikkeladvies aanvragen. Dit advies is een tijdelijke subsidieregeling van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers.

Een ontwikkeladvies stimuleert medewerkers om de regie van hun loopbaan in eigen handen te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de huidige competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de werknemer. Hierbij gaat het erom dat deelnemers actief gaan nadenken over hoe zij op een duurzame en leuke manier werkend en gezond hun pensioenleeftijd kunnen bereiken.

Wat houdt het Ontwikkeladvies in?
Onze loopbaanadviseur geeft de werkende individuele begeleiding met een tijdbeslag van in totaal ongeveer vier uren. Na deze vier uurtjes heeft de medewerker meer zicht en grip op de toekomst. Hij/zij heeft een beter beeld van wat hij wil, kan en wat de mogelijkheden zijn om te zorgen dat hij/zij zijn AOW-leeftijd vitaal bereikt.  Dat is toch win win?

In de begeleidingsuren worden de volgende onderwerpen besproken:
• Situatieschets en bewustwording van de eigen situatie en toekomstperspectieven van de deelnemer;
• persoonsprofiel van de deelnemer (training Persoonlijke Profilering);
• toekomstoriëntatie
• gezonde leefstijl
• Overige relevante gesprekspunten

Persoonlijk ontwikkelplan
Het eindproduct van deze begeleiding is een persoonlijk Ontwikkelplan. Hierin staan kort en bondig een aantal acties beschreven die de werknemer op de korte en/of de lange termijn kan inzetten om aan het werk te (kunnen) blijven tot aan het pensioen.

Wie is de loopbaanadviseur bij Summit Health & Business
Anita Smit werkt al ruim 25 jaar als loopbaancoach. Zij is gediplomeerd HR consultant, geregistreerd re-integratiemanager en – loopbaanadviseur. Verder werkt ze ook als medische fitnessinstructeur en voedingsadviseur waardoor zij, indien nodig,  gerichte adviezen kan geven om zowel mentale- als fysieke fitheid te verbeteren.
Anita is een harde werker en een doorzetter. Ze levert maatwerk,  is praktisch ingesteld, spiegelend en inspirerend. Ze geeft vertrouwen en is zeer gemotiveerd om medewerkers te helpen hun doel te behalen en hun duurzame inzetbaarheid te verhogen.

Wil je je medewerker(s) aanmelden voor het Ontwikkeladvies?
Neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden. info@summithealth.nl of bel 0174 540387.
Vraag naar Anita Smit

We denken graag mee! En we ontzorgen!
We regelen namelijk het gehele traject, inclusief de subsidieaanvraag.

International Day of Happiness

Gelukkige mensen presteren beter.
Heb jij een inspirende baan? En gelukkige medewerkers?

Kan jouw baan best wat inspirerender? Waarom is het zo belangrijk dat we gelukkig zijn op ons werk?
We leven in een gekke tijd: het stressniveau is heel hoog en er zijn weinig garanties. Veel mensen weten niet of hun baan er over een jaar nog is. Juist in deze tijd hebben we een werkplek nodig waar we plezier en purpose, een doel, vinden.

Workshops van Summit Health & Business spelen hierop in. Het verlagen van de werkstress en duurzaam inzetbaarheid dragen bij aan preventie van klachten, maar ook aan je vitaal en happy voelen op je werk! Deze workshops zijn bijvoorbeeld: ‘Van werkdruk naar werkgeluk’, ‘Gezond slapen en ‘Bewegen hoeft geen topsport te zijn’. Maar ook loopbaanbegeleiding en advisering bij functioneringsgesprekken horen hierbij. Een belangrijke vraag is wat de ambities van de werknemer de komende 5 jaar zijn en kan het bedrijf daarin faciliteren?

Schouderklopjes
Arnaud Collery zet zich als bekendste Chief Happiness Officer ter wereld in voor geluk op de werkvloer, motiveert je als geen ander om je geluk in eigen hand te nemen.
Hij heeft tips en trucs voor meer geluk binnen het bedrijf.
Arnaud: “ Af en toe een schouderklopje is heel belangrijk, want we zijn geen robots: we hebben allemaal behoefte aan waardering. Verder heb je uitdaging nodig  en ruimte om te improviseren, want dat zorgt ervoor dat je talenten komen bovendrijven: ben je een leider, een creatieveling? Autonomie is ook belangrijk. Google laat zijn medewerkers een paar uur per week doen waar ze maar zin in hebben. Alles mag, zolang het maar goed is voor het bedrijf. Geweldig.
Wat ook gelukkig maakt, is een verrassing af en toe. Werkgevers, neem je medewerkers onaangekondigd mee uit eten of ga met ze naar een cabaretvoorstelling. En geef ze vertrouwen. Laat ze zien dat ze fouten mogen maken, dan durven ze initiatieven te nemen en ontstaan er mooie dingen.”

“Wanneer je het na een paar jaar niet meer naar je zin hebt op je werk, bijvoorbeeld omdat je je niet meer uitgedaagd voelt, denk dan eerst goed na”, vervolgt Arnoud,
“Denk twee weken lang goed na over de komende anderhalf jaar. Wat kun je verbeteren in je situatie? Bespreek hoe je meer uitdaging in je werk kunt brengen: kun je gaan werken aan een ander product, een andere dienst? Vaak brengt dat je verder.
In het algemeen zie ik het zo: als je voor 70% gelukkig bent met je werk, stop er dan niet mee. Mis je iets in je werk, ga er dan iets naast doen dat je blij maakt, bijvoorbeeld een dag per week.

Andere baan
“En stel dat je na die twee weken tot de conclusie komt dat je geen perspectief ziet. Dan is het waarschijnlijk slim om bewust te vertrekken. Met bewust bedoel ik: ga niet halsoverkop, en zorg als het even kan dat je eerst een nieuwe baan hebt. Het is veel lastiger om op zoek naar werk te gaan als je thuis zit.
Heb je een droom om iets heel anders te gaan doen, denk er dan goed over na. Is het een fantasie, of is het echt een bestemming voor je – iets waar je voor geboren bent? Sommige mensen fantaseren erover om ondernemer te worden, maar dat past niet bij iedereen. Het is belangrijk om jezelf te kennen.”

Meer informatie over begeleiding van Summit Health & Business voor vitale en gelukkige werknemers: bel 074 540387 of mail naar info@summithealthbusiness.nl

28 februari: Dag van de RSI / KANS-klachten

De naam RSI is in Nederland allang verdwenen. Maar klachten aan Arm, Nek en/of Schouder (KANS) niet en leiden nog steeds tot veel verzuim. Ondanks meer afwisseling in werkzaamheden en werkplekken gebruiken we nu ook veelvuldig tablets en ons mobieltje. Daarom is het 28 februari Europese dag van de RSI (internationaal wordt de term RSI gebruikt). De vraag is natuurlijk: hoe kunt u deze klachten voorkomen?

KANS-klachten
KANS is een verzamelnaam voor aandoeningen aan handen, polsen, ellebogen, armen, schouders en nek waarbij tintelingen, een doof gevoel, pijn en krachtsverlies kunnen optreden. Klachten worden niet alleen veroorzaakt door herhaalde bewegingen; daarom doet de term RSI (Repetitive Strain Injury) geen recht aan wat bekend is over de oorzaak. Ook langdurig in dezelfde houding werken, veel precisiewerk of kracht leveren, extreme standen van de gewrichten of een combinatie hiervan gedurende een groot deel van de dag spelen een rol. Net als werk/tempodruk, onvoldoende pauzes of persoonlijke factoren zoals perfectionisme.

Arbobalans 2014 (TNO) geeft aan dat maar liefst 11 procent van het verzuim van KANS-klachten komt; 54 procent van de werknemers is van mening dat KANS (mede) door het werk is veroorzaakt.
Beroepsziekten aan het bewegingsapparaat komen volgens werknemers zelf het meest voor. Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden kwam naar voren dat maar liefst 2 op de 3 werknemers met een beroepsziekte (274.000) te maken had met een beroepsgerelateerde aandoening aan het bewegingsapparaat.

Goed nieuws: daling
Het goede nieuws is dat het aantal gemelde beroepsziekten ten aanzien van KANS de laatste jaren is gedaald. Dit wijdt men aan structurele aandacht voor mogelijke oorzaken in werk en preventie, vooral bij beeldschermwerk. Aandacht voor preventie bij KANS komt ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers ten goede.

Preventie
Belangrijk is om op voorhand de risicofactoren te bekijken. Advies en instructie op de werkplek is geen overbodige luxe. Denk aan Ergonomie van de werkplek zodat spieren niet onnodig belast worden door een ongunstige houding omdat de werkplek niet goed passend is ingesteld. Meubilair is tegenwoordig goed instelbaar, maar instructies moeten wel ter harte worden genomen. Herhalen van instructies is zinvol.
Maar denk ook aan te weinig bewegen: beweeg regelmatig ter voorkoming van klachten. Van belang is zowel buiten het werk als ook tijdens het werk voldoende te bewegen.
Een hoge werkdruk: dat kan leiden tot een gespannen houding. Maak werkdruk bespreekbaar.
Pauzes: zorg voor regelmatige korte (micro)pauzes, waarbij men de armen ontspant en/of even strekt en beweegt. Hierdoor herstelt de bloedcirculatie.
De duur van belastende werkzaamheden met repeterende bewegingen of eenzijdige taken: zorg voor afwisseling van taken en functies, probeer te rouleren.
Omgevingsfactoren zoals tocht of geluid. Mensen kunnen hierdoor een verkrampte houding aannemen.

Advies?
De ergonomisch adviseur van Summit Health & Business geeft advies bij bedrijven ter preventie of bij werkplekonderzoeken wanneer er KANS klachten zijn. Maak een afspraak om snel en efficiënt inzicht te krijgen in de risicofactoren: werktaken – werktijden – werkwijze – werkplek – werkdruk. Om zo KANS-klachten te voorkomen en aan te pakken. Dat loont, want het bijbehorende verzuim is vaak langdurig; verzuim van 1 tot meer dan 3 maanden is geen uitzondering.
Mail of bel Summit Health & Business voor meer informatie: info@ summithealthbusiness.nl of bel 0174 – 540 387