Re-integratie algemeen

Werknemers kunnen om vele redenen uitvallen. Voordat een therapie of re-integratietraject begint, is een belastbaarheidsonderzoek nodig om het probleem goed te analyseren. Bij Summit Health & Business werken wij met een multidisciplinair onderzoeksteam dat uit tenminste een fysiotherapeut en een psycholoog bestaat. Dit team onderzoekt in nauw overleg de belastbaarheid van werknemers en biedt een begeleidingsadvies.

Wanneer het verzuim langer duurt – in het algemeen: langer dan zes weken - kan terugkeer naar de werkvloer ook een mentale component krijgen. De drempel om terug te keren naar de werkplek wordt dan steeds groter.
Aan de hand van persoonlijke aandachtspunten die tijdens het onderzoek naar voren komen, brengen we per individu een op maat gesneden advies uit.

Zo nodig stellen we een persoonlijk re-integratietraject voor, een zogenaamde Multidisciplinaire Interventie (MDI). Vanuit verschillende disciplines gaan we hierbij tegelijkertijd met een werknemer een traject in, om de algehele en lokale belastbaarheid te verbeteren.

Verder kan een advies uit de volgende trainingsmodules bestaan: pijneducatie, fysieke training en individuele mentale begeleiding.

Multidisciplinaire Interventie (MDI)

Verzuim kan naast lichamelijke componenten ook andere oorzaken hebben. Soms vallen werknemers uit met lichamelijke klachten, maar blijken deze klachten, of het herstel ervan, beïnvloed te worden door problemen thuis of op de werkvloer. Ook wanneer klachten lang aanhouden, kan terugkeer naar de werkvloer een mentale component krijgen en een drempel worden. Een vroegtijdige analyse en inzet van het juiste begeleidingstraject zorgen voor optimaal herstel en voorkomen onnodig langdurig verzuim.

Om de echte oorzaak van klachten en mogelijk (dreigend) verzuim aan te pakken, hanteert Summit Health & Business een multidisciplinaire aanpak. Ons team onderzoekt de belastbaarheid van betrokkene. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de verschillende factoren die een rol spelen; die kunnen concreet aangepakt worden. Werknemer en werkgever werken daarna voor een belangrijk deel samen aan verbetering van de belastbaarheid en opbouw van de werkzaamheden op de werkvloer.

Voor wie?

Onze multidisciplinaire interventie is bedoeld voor werknemers die uitvallen met zowel een fysieke als een mentale component. Klachten kunnen verergeren of zelfs ontstaan wanneer de werknemer aan druk of stress wordt blootgesteld. Of een klacht is niet goed te diagnosticeren. Ook werknemers met langdurige of chronische fysieke klachten komen in aanmerking voor een multidisciplinaire interventie. Kort gezegd werkt deze aanpak bij gecompliceerde gezondheidsproblematiek.

Intake

Een team, waarvan ten minste een fysiotherapeut en een mentale coach deel uitmaken, geeft na een uitgebreid onderzoek een gezamenlijke visie op de situatie van de werknemer en stelt een begeleidingsadvies op. Hierbij vormen copingstijl en lichaamsbewustzijn een belangrijke component.

Traject

Het begeleidingstraject bestaat uit het bewustmaken en beïnvloeden van het gedrag. Met oefentherapie werken we aan de verhoging van de belastbaarheid. Bestaande patronen worden doorbroken, zowel bij de werknemer als bij hun omgeving. De werknemer leert anders om te gaan met klachten en andere keuzes te maken. Fysieke en mentale training ondersteunen elkaar hierbij. De aandachtspunten die in de mentale begeleiding aan de orde zijn, worden meegenomen tijdens de fysieke training. Hierdoor wordt de werknemer direct geconfronteerd met zijn gedrag en leert dit, waar nodig, bij te stellen. Dagelijkse lichamelijke activiteiten die horen bij het huishouden, hobby's en eigen werkzaamheden (bij verzuim), worden stapsgewijs en klachtenonafhankelijk hervat. Na afloop van het intensieve gedeelte van het traject laten we werkgever en werknemer niet zomaar los. Er volgen nog verschillende evaluatiemomenten waarbij we de voortgang evalueren en zo nodig in gedrag of beweging bijsturen.