PMO

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is een verzameling van methoden om de gezondheid van werknemers in uw organisatie te bewaken en te verbeteren als dat nodig is. Een goed uitgevoerd PMO leidt tot gezondere werknemers, minder verzuim en minder instroom in de WIA. PMO kan zo tot grote kostenbesparingen leiden.

PMO is bedoeld voor individuele werknemers. Daarnaast kunt u voor uw organisatie ook een beeld krijgen van de gezondheid van groepen werknemers, bijvoorbeeld een afdeling of vestiging. En kunt u aan de hand daarvan maatregelen nemen om de gezondheid van werknemers te beschermen of te verbeteren.

Beschermen en verbeteren

PMO maakt voor uw organisatie van tijd tot tijd de balans op. Het onderzoek brengt de gezondheid van uw werknemers in kaart. Eventuele problemen die te maken hebben met werk en gezondheid, komen in een vroeg stadium aan het licht.

PMO en Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De informatie uit een PMO kan de informatie uit de RI&E aanvullen. Knelpunten die met de RI&E niet werden gevonden kunnen bij PMO juist weer wel aan het licht komen, zoals knelpunten op het terrein van psychische en sociale belasting in het werk. Een PMO kan dus worden ingezet als instrument voor aanvullende risico-inventarisatie bij groepen werknemers.

RI&E en PMO zijn dus allebei van belang voor de beheersing van de risico’s in het werk. PMO maakt de RI&E niet overbodig.

Arbowet

De Arbowet (artikel 18) verplicht werkgevers om PMO aan hun werknemers aan te bieden:
“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die het werk voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.”

Er zijn diverse soorten PMO’s, Health Check, 45+ PMO, Basis PMO en Uitgebreide PMO. U kunt een PMO ook op maat samenstellen. Vraag naar de mogelijkheden!